CALL US
0575 484000
E-MAIL
info@youngeratheart.l
LOCATION
Industrieweg 99V Zutphen

ZINT EER GE BEGINT

HOE ZIET DE WERELD ER VOOR ONZE DEELNEMERS UIT

WIJ BEGELEIDEN JONGE MENSEN EN HUN OMGEVING.
WIJ HELPEN ZONDER HULPVERLENEN

SNAPPEN?

DAT U HET OOK BEGRIJPT

Zelfredzaamheid, eigen kracht, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn de centrale uitgangspunten van de participatiesamenleving en de decentralisatie in het sociaal domein.
Er worden echter steeds meer en indringende vraagtekens gezet bij deze eenzijdige aandacht op wat het individu zelf kan en vooral bij de vanzelfsprekendheid waarmee deze uitgangspunten worden gehanteerd. De oplossing voor psycho-sociale problemen wordt teveel op het bordje van het individu zelf gelegd. Ook is er te weinig aandacht voor structurele oorzaken op het niveau van de samenleving, waardoor mensen in de problemen komen, zeker wanneer er sprake is van een complexere problematiek en meer continue hulpvraag.

Onze cliënten vinden vaak geen aansluiting meer binnen het traditionele zorgaanbod of zijn zelfs getraumatiseerd door de hulpverleningstrajecten die ze in het verleden hebben doorlopen. Daarnaast zijn ze in de regel het vertrouwen in hulpverlening, het systeem en de overheid ergens onderweg kwijtgeraakt. Onze doelgroep heeft vaak moeite om zich op een juiste manier te verwoorden of in contact te blijven wanneer de situatie hier om vraagt en is hierdoor over het algemeen niet bij machte de weg te vinden binnen hulpverleningsland en hun ondersteuningsbehoefte op adequate wijze kenbaar te maken.

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek waar hij of zij zich thuis kan voelen. De meeste mensen vinden die plek in hun directe omgeving, bij hun partner, in het gezin of de familie, of binnen een ander sociaal netwerk. Helaas zijn er nog steeds mensen die dit in al hun anonimiteit moeten ontberen. Younger at heart beschouwt hen als mensen in kwetsbare posities. Wij laten deze mensen niet los, zelfs als zij door tal van oorzaken onaangepast en onvoorspelbaar gedrag vertonen. Vaak hebben ze diverse hulpverleningstrajecten doorlopen zonder effect. Dit wordt ook wel de “entry-exit paradox” genoemd: Het gedrag dat ertoe leidt dat je ergens recht op hebt, heeft vaak tot gevolg dat je van die diensten wordt uitgesloten.

Mensen die boos zijn en onaangepast of extreem gedrag vertonen  verliezen daarmee niet hun recht op zorg. Zij hebben onze hulp juist hard nodig. Wij bieden hen laagdrempelig en langdurig zorg waarbij vertrouwen en tijd van cruciaal belang zijn.

Door zorg consequent en radicaal te zien als relationeel, door te zijn met degene die zorg behoeft, kun je gaan zien en begrijpen wat je voor deze persoon kunt doen en wie je daarbij voor hem of haar kunt zijn. Op deze wijze biedt  Younger at heart deze mensen een basis voor goede zorg.

ER ZIJN

DE RELATIE

De relatie biedt het afstemmingskader om te bepalen wat hier en nu goede zorg is. Uitgaand van en aansluitend bij de leefwereld en in voortdurende afstemming op de ander en diens leven. Deze benadering is in alle zorg- en hulpcontexten relevant en werkt in het bijzonder goed voor mensen die anders moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de problemen complex zijn.

Niet alleen maar bezig zijn met de nodige hulp en zorg, maar alert zijn op wat mensen nog méér nodig hebben: Erkenning, waardering, gezien en gehoord worden. Trouw en aandachtig bij iemand blijven, ook als er geen problemen of oplossingen zijn. Alledaagse dingen doen, ergens heen gaan, of samen praten. Hierdoor leren we elkaar kennen. Jij hoort erbij. Ik heb wat met jou. Ongeacht hoe het met je gaat: Jij mag er zijn. Wij ervaren wat jij ons kan leren: Er is wederkerigheid. Je voegt je in de leefwereld van de ander.

Wij werken vanuit presentie

De presentiebeoefening start met het zich aandachtig openstellen voor en betrekken op de ander in het netwerk van diens relaties. Daardoor kan (vaak gaandeweg) begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is (en welke niet). De ander voelt zich gezien en erkend. Dat alleen al kan als weldadige zorg ervaren worden. Op geleide van wat in de relatie begrepen wordt, zetten de begeleiders van Younger at heart  elementen van zijn of haar brede palet aan (vak)kennis en ervaringen in vanuit oa het voorliggend veld en intramurale zorg die hier en nu behulpzaam lijken te zijn. De zorgvraag en ondersteuningsbehoefte van de client blijft steeds de leidraad.

SNAPPEN?

WAT VRAAGT DIT VAN ONZE BEGELEIDERS

De benadering van Younger at heart is geen kant-en-klare werkwijze of copy/paste methode maar kent wel een aantal werkprincipes die zich mengen met de beroepsuitoefening. Zo is de begeleider benaderbaar, heeft een open agenda, heeft oog voor wat zich niet zomaar toont en ziet zorg vanuit zijn holistische mensbeeld als meer dan losse handelingen. Oplossingsgerichtheid en opgelegde leerdoelen zijn niet het uitgangspunt, maar onze benadering draagt wel bij aan goede, passende hulp (en voorkomt mismatch). Ook als er ogenschijnlijk niets (meer) gedaan kan worden, blijven de begeleiders de client trouw en nabij. Younger at heart erkent de behoefte aan rust, rijping en het voorkomen van terugval als belangrijke speerpunten in de begeleiding van de client.

In onze begeleiding streven wij er naar een zo integraal mogelijk product aan te bieden. Dit geeft ons ruimte om client maatwerk te bieden en in te spelen op de actuele zorgvraag. Onze begeleiding is intensief en gericht op het bieden van perspectief maar tevens duurzaam daar waar blijvend ondersteuning nodig is om behaalde doelen vast te kunnen houden of  de bereikte kwaliteit van leven te cultiveren. Door middel van psychosociale gespreksvoering bieden wij inzicht en hulp bij het plannen/ voorbereiden (voorstructuren) van activiteiten daar waar de zelfredzaamheid van client niet toereikend is. We oefenen sociale vaardigheden en sturen aan op wenselijk gedrag, meegaand in het tempo en de draagkracht van de client en zonder daarbij iets te forceren. We ondersteunen bij het opbouwen en of onderhouden van sociale contacten en begeleiden in de aanloop/ voorbereiding van gesprekken met externe instanties. Indien nodig fungeren wij als filter naar de buitenwereld en/of gaan we over tot bemoeizorg.

ER ZIJN

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATE EEN UTOPIE?

We werken achter de voordeur en bieden ambulante woonbegeleiding. Indien de omstandigheden daarom vragen kan de ambulante begeleiding ook plaats vinden op onze locatie. Cliënten kunnen op onze locatie gebruik maken ook van de faciliteiten en de know how die aanwezig is om aan hun doelen te werken en zijn vanuit onze opendeur cultuur ook gewoon welkom voor een kop koffie of een luisterend oor. Daarnaast zijn wij voor onze cliënten buiten de vaste contactmomenten 24/7 bereikbaar voor advies en ondersteuning.

De benadering van Younger at heart is empirisch gefundeerd en verbonden met de zorgethiek. Dit is een morele theorie die als uitgangspunt neemt dat elke samenleving en elk mens voor zijn of haar voortbestaan aangewezen is op zorg van anderen. Onvermijdelijke kwetsbaarheid, afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid zijn centrale begrippen. Zelfredzaamheid en participatie zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend haalbaar.

Younger at heart heeft daarmee ook een politiek-ethische strekking, in die zin dat zij kritisch zijn op de (deugdelijkheid van de) maatschappelijke ordening en het spanningsveld betreden dat zich bevind tussen het systeemdenken en de menselijke maat.

E-MAIL

info@youngeratheart.nl

ADRES

Industrieweg 99v 7202CA Zutphen

BELLEN

0575 484000