rain

WE HEBBEN ER AL ZOVEEL OVER GEZEGD
JONGERENWERK = JEUGDHULP VERLENEN
MOOIER KUN JE HET NIET MAKEN

Jongerenwerk

Younger at heart richt zich op jongeren die verhoogd risico lopen op maatschappelijk uitvallen. Jongeren die “lastig” zijn voor zichzelf, anderen en/of de maatschappij. De overlast heeft een oorsprong! Soms is er sprake van een onstabiele of onveilige leef- en opvoedsituatie.

Soms is de aantrekkingskracht van de groep “vrienden” dusdanig hoog dat papa of mama niks meer te vertellen heeft! Younger at heart richt zich op deze jongeren en de jongeren die direct door hen negatief beïnvloed worden.

Het gemeenschappelijke kenmerk van al deze jongeren is dat zij meer dan gemiddeld de straat en hun vrienden de voorkeur geven boven het gezelschap van het eigen gezin. Direct gevolg hiervan is dat papa of mama onvoldoende in staat zijn of worden gesteld op te voeden.

Maar niet getreurd, voor veel jongeren is het een periode die ze door moeten. Dan is het fijn dat wij er zijn.

Wij signaleren

Younger at heart signaleert vroegtijdig problemen onder jongeren die zich ophouden op straat. Wanneer kinderen of jongeren ´s avonds veelvuldig op straat hangen kan dat een signaal zijn. Een signaal dat ze het ouderlijk toezicht ontlopen of thuis niet gewenst zijn. Vroege signalen zijn ook schoolverzuim, geen werk weeje, grensoverschrijdend gedrag, vandalisme of middelengebruik (alcohol en/of drugs). Het signaleren van mogelijke risico´s gebeurt door ons op straat (er op af) of in het jongerencentrum (je komt naar ons toe)

Wij onderhouden contact met de wijkagenten, buurtbewoners, scholen en verenigingen. U kunt van ons een professionele houding verwachten als het gaat om signaleren van risico´s en een gevolg geven daaraan. Dat de oorzaken van afwijkend of grensoverschrijdend gedrag achterhaald worden en toekomstige risico´s of problemen zo goed mogelijk bestreden worden. Dat kan door interventie van Younger at heart of middels doorverwijzing

Wij hebben korte lijnen met partners in de zorg en hulpverlening met de gemeente als opdrachtgever en regisseur.

De bestaande overeenkomst met professionele maatschappelijke partners en de deelname aan reguliere overleggen binnen de gemeente en met het CJG bieden de mogelijkheid om te komen tot oplossingen waarbij dure intensieve hulpverlening kan worden voorkomen.

Younger at heart is contractpartner van Gemeente Voorst, GGD NOG, Humanitas, MEE Veluwe, Mens & Welzijn, Bureau Halt, MindFit, Primair Onderwijs, Sensire, Stimenz, Tactus,  Vérian, vluchtelingenwerk, Zwembad De Schaeck, Bibliotheek Brummen/Voorst, Bureau MK


Preventief!

Onderwerpen die risico´s vormen voor de ontwikkeling van jongeren komen altijd aan de orde tijdens het contact met Younger at heart. Als jongeren issues als alcohol, drugs, racisme of geweld niet zelf aandragen dan doet Younger at heart dat wel. Maar ook gevoelige onderwerpen. Zaken die bijvoorbeeld binnen het eigen gezin spelen moeten bespreekbaar gemaakt worden.

Vroegtijdig contact leggen met jongeren, vertrouwen opbouwen en een langdurige relatie met ze aangaan is essentieel bij een preventief beleid.

Onder preventieve inzet verstaan wij voorlichting en advies geven aan jongeren. Onderwerpen als drugs, (huiselijk) geweld, pesten en schoolverzuim worden in de groep of individueel besproken. Onder preventie verstaan wij ook dat jongeren worden aangesproken op hun gedrag wanneer dit gedrag kan leiden tot problemen voor henzelf of anderen.

Younger at heart kent de actuele risico´s onder jongeren. Wij maken deze risico´s tijdig bespreekbaar. Jongeren worden aangesproken op hun gedrag en de mogelijke gevolgen van dat gedrag. Daarnaast wordt uiteraard tijd geïnvesteerd in de relatie tussen de jeugd en hun directe omgeving. Het stimuleren van een wederzijds begrip tussen jong en oud is ook een preventieve en duurzame investering.

 

Jeugdhulp

Younger at heart is jeugdhulp. Laagdrempelig en zeer effectief!

Jongerenwerk is slechts één van de pijlers van Younger at heart. Helaas is geïndiceerde zorg of intensieve hulpverlening daarnaast soms onvermijdelijk.

Doordat wij problemen vaak heel vroeg signaleren zijn wij goed in staat deze op te lossen voordat zij uitgroeien tot een duurdere geïndiceerde hulpvraag. Laagdrempelige hulp in een vroeg stadium is meestal effectiever. Bij voorkeur door mensen uit de vertrouwde kring van de hulpvrager. Waar het klikt kom je samen verder.

Younger at heart stimuleert zelfredzaamheid. Daar waar jongeren elkaar kunnen helpen of van elkaar kunnen leren zullen wij dat aanmoedigen of in gang zetten. Jongeren en jongvolwassenen met een (potentiële) voorbeeldfunctie of die net “even verder zijn” worden ingezet om hun ervaringen te delen ten behoeve van de jongeren die dat nodig hebben. Deze ervaringsdeskundigen dragen bij in de uitvoering van het jongerenwerk.

Pas wanneer het probleem binnen de eigen kring niet opgelost kan worden gaat Younger at heart intensiever hulpverlenen of verwijzen wij als er geen klik is door naar andere vormen van hulpverlening.

De intensievere vormen van hulpverlening bij Younger at heart variëren van individuele begeleiding tot dag inspiratie op onze locatie. Samen met de coördinator wordt gezocht naar een traject en de begeleiding die het best bij je past.