Yah wat?

Younger at heart biedt intensieve begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. De problematiek van onze doelgroep is uiteenlopend. Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen met problemen, geen probleemjongeren. Die bestaan niet!

Dus Fokjehokje (o.a. Autisme, Adoptiedrama, Asperger, Boefje, Crimineel, MCDD, AMA, ADHD en ODD, Knatser, internaat verlater, PDD-NOS. Daarnaast vallen jongeren & jongvolwassenen met onzekerheden, angst, dwang, hechting en stemmings en/of persoonlijkheids stoornissen, of ik heb geen zin en ik moet helemaal niks beperkingen binnen onze doelgroep.

Ons uitgangspunt is dat wij de zorg afstemmen op de vraag van de jongere of jong volwassenen en eventueel ouders en verzorgers.

De begeleiding door Younger at heart wordt geboden door ervaren begeleiders. Al onze begeleiders worden ondersteund door een coördinator. Professionals die hun eigen bijzondere talenten inzetten op jou te helpen.

Wie kan onze hulp krijgen?

Iedereen met een hulpvraag die bij Younger at heart past kan begeleiding van ons krijgen.
De begeleiding wordt vergoed vanuit de beschikking vanuit de gemeente (of vanuit het zorgkantoor indien het een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie betreft).

Voor jongeren onder de achttien jaar kan een beschikking aangevraagd worden bij het CJG in uw wijk/gemeente.


Hoe ziet intensieve begeleiding eruit?

Wij plannen altijd eerst een vrijblijvend gesprek bij jou thuis of bij ons op lokatie. Samen met een coördinator en begeleider gaan we kijken wat goed gaat, wat knelpunten zijn en waar begeleiding nodig is. Samen kijken wij of Younger at heart deze begeleiding kan bieden. Indien dit het geval is gaan wij na het intakegesprek gelijk op zoek naar een passende begeleider, maar meestal hebben we hem direct gevonden

Na een positieve kennismaking; oftewel het klikt met de begeleider, dan kan de begeleiding van start gaan.

De coördinator blijft betrokken. Hij stelt een zorg leefplan voor de begeleiding op en is aanspreekpunt voor jou en de begeleider. De coördinator monitort de begeleiding en houdt regelmatig contact met jou en je begeleider. Minimaal één keer per jaar evalueren we het zorg leefplan en kijken we of deze nog up to date is of dat wij deze moeten bijstellen. Wij nemen graag het initiatief en stemmen ons plan af met school, werk, gemeente of overige hulpverlening.

De begeleiding vindt plaats daar waar jij dit wil, dit kan bij jou thuis, bij ons of op een andere locatie. Wij begeleiden op de momenten dat jij dat graag wilt, dus ook op avonden en in weekenden.


Dag inspiratie met een doel

Dag inspiratie bij Younger at heart is meer dan de dag goed besteden. Bij ons heeft dag inspiratie het doel jou te motiveren en te inspireren. Creëer je eigen toekomst. Je zult er bij ons gauw genoeg achter komen wat je wel boeit en waar je talenten liggen.

Het Skool = Cool! (Studietoeleiding) principe werkt pas als voor jou heel duidelijk wordt hoe je later met je talenten je geld kunt verdienen. Dit geldt ook voor werk (Arbeidstoeleiding). Ben jij op je plek bij een baas? Of begin je voor jezelf? Echter werk is werk. Al is het maar om zelfstandig je eigen ding te doen.


Voor gemeenten & of andere verwijzers

Begeleiding vanuit Younger at heart is begeleiding op maat. Wij stemmen de hulpvraag af met jongeren of jong volwassenen zelf en/of overige betrokkenen. Younger at heart past waar nodig haar zorg aan op de overige hulpverlenging of vragen vanuit de gemeenten. Zorgloket / WMO/ Jeugdwet. Wij worden vaak ingezet als vervolg na een diagnostisch- of behandeltraject.


Indicatie

Beschikkingen kunnen worden afgegeven op basis van jeugdhulp ambulant regulier individueel/gezin/systeem.
Tevens bieden we jeugdhulp ambulant specialistisch individueel en kunnen wij in de regio hulp bieden aan jongeren die door welke problematiek dan ook school hebben moeten verlaten.


Kwaliteit

Younger at heart is SKJ geregistreerd en ISO gecertificeerd.


 Financiering Zorg

Younger at heart begeleid op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals zelfzorg, wonen, ontwikkeling, school, werk, vrijetijd, relaties enzovoort. Begeleiding kan daardoor onder alle vier de zorgwetten vallen, afhankelijk van je leeftijd, de ernst van je klachten en je hulpvraag.

Younger at heart levert zorg op basis van financiering vanuit de gemeente (WMO en Jeugdwet), zorgverzekeraars en de Wet Langdurig zorg (WLZ).

Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO)
Jeugdwet (CJG)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet Langdurige zorg (WlZ)

Younger at heart ondersteund bij het aanvragen van een indicatie, middels een indicatie is het mogelijk om officieel zorg te krijgen.

Eigen bijdrage 

Voor de zorg in Nederland wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd door het CAK. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage verwijzen wij je naar www.hetcak.nl. Je kunt jouw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK. Het eigen bijdrage is een minimaal bedrag per maand. In sommige gevallen kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden voor het eigen bijdrage.

Pgb vanuit de wet langdurige zorg (WLZ)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? En wilt u zelf bepalen wie u komt helpen en waar? Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) regelt u zelf ondersteuning. Daarvoor krijgt u een budget. Een pgb Wlz vraagt u aan bij het zorgkantoor. Dit heet een Wlz-budget. De SVB betaalt u uit. Bij een pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners.

Waar vindt u een zorgkantoor?

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Er zijn 32 zorgkantoren in Nederland. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.
U vindt de gegevens van het zorgkantoor in uw regio op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wie kan een pgb Wlz aanvragen?

U ontvangt een pgb Wlz als u toezicht nodig heeft. Of als u 24 uur per dag zorg in de buurt nodig heeft. Voor uw kind kunt u ook een pgb Wlz krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft. Daarnaast moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De zorg die u inhuurt moet kwalitatief goed zijn.
 • U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt voor u is.
 • U schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. De Sociale Verzekeringsbank geeft hierover meer informatie. Bij iedere overeenkomst maakt u een zorgbeschrijving. Het zorgkantoor geeft u meer informatie over de zorgbeschrijving.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Soms is dat verplicht.

Welke zorg regelt u met een pgb Wlz?

U kunt uw budget besteden aan:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang.

Let op! U mag geen behandeling betalen uit het pgb. Deze kunt u wel in natura ontvangen. Bij zorg in natura geeft een zorginstelling u hulp waarmee uw zorgkantoor een contract heeft.

Hoe vraagt u een pgb Wlz aan?

U vraagt het pgb Wlz op de volgende manier aan:

 • U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.
 • Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft.
 • Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
 • U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor.
 • Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past. Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg beter in natura kunt krijgen dan via een pgb.

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle nodige hulp in te kopen. Het CIZ heeft vastgesteld welke zorg nodig is en hoeveel uur. Per soort zorg zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk. Meer informatie en de tarieven staan op de website van Zorginstituut Nederland.

Trekkingsrecht en betalingen

U ontvangt het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening. Het zorgkantoor maakt uw budget over aan de SVB. De Sociale Verzekeringsbank beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Dit heet het ‘trekkingsrecht’.

Eigen bijdrage

Als u ouder bent dan 18 jaar, betaalt u een eigen bijdrage voor het pgb Wlz. Het CAK stuurt hiervoor een rekening. U mag de eigen bijdrage niet betalen vanuit uw pgb. U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb.


PGB voor Jeugdhulp

Heeft uw kind hulp nodig door een beperking of door psychische problemen? En is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind regelt. De gemeente bepaalt of uw kind een pgb krijgt.
Met een pgb koopt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang in voor uw kind.

Voorwaarden voor een Pgb

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden:

 • De gemeente kent uw kind zorg toe.
 • U kunt aangeven waarom ‘zorg in natura’ niet geschikt is voor u en uw kind. Bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en kiest de zorgaanbieders voor u uit.
 • U kunt het budget beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
 • U koopt zorg in die doeltreffend is, cliëntgericht en veilig. Met doeltreffend bedoelt uw gemeente dat de zorg bijdraagt aan de zelfstandigheid van uw kind.

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle hulp in te kopen die uw kind nodig heeft. Een indicatiesteller of jeugdarts stelt vast welke hulp uw kind nodig heeft. U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximum uurtarief voor de zorg. Dit is het maximale bedrag dat u per uur mag betalen. De gemeente kan uitgaan van een lager uurtarief als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger). Heeft u een loon of vergoeding afgesproken dat hoger is dan de maximum tarieven? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.

Pgb duurder dan zorg in natura?

Soms is de zorg die u uitkiest duurder dan zorg in natura. De gemeente kan een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u zelf.

Trekkingsrecht en betalingen

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.


Wet maatschapelijke ondersteuning WMO

Heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Of moet uw woning worden aangepast omdat u een beperking heeft? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf deze ondersteuning regelen. Daarvoor krijgt u een budget. Een pgb vraagt u aan bij de gemeente. Dit heet een Wmo-budget. De SVB betaalt u uit.

Welke zorg kan ik regelen met een pgb?

U regelt de volgende soorten diensten en hulpmiddelen met een pgb:

 • huishoudelijke hulp;
 • begeleiding in het dagelijkse leven;
 • dagbesteding of logeeropvang;
 • aanpassing van de woning;
 • rolstoel of scootmobiel.

Voorwaarden voor een pgb

De gemeente gebruikt de volgende regels:

 • U moet uitleggen waarom u een pgb wilt en waarom ‘zorg in natura’ niet geschikt voor u is. Bij zorg in natura regelt de gemeente uw zorg, de administratie en kiest uw zorgaanbieders uit.
 • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
 • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.
 • De gemeente kan niet ‘zomaar’ een pgb weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het pgb kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het pgb niet weigeren.

Hoe hoog is een pgb?

U moet alle zorg die u nodig heeft kunnen inkopen met een pgb. U spreekt zelf met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximum uurtarief voor de zorg. Dit is het maximale bedrag dat u per uur mag betalen. De gemeente kan uitgaan van een lager uurtarief als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger). Heeft u een loon of vergoeding afgesproken dat hoger is dan de maximum tarieven? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen. De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen en aanpassingen van de woning. U ontvangt een pgb waarmee u kunt voldoen aan die eisen.

Pgb duurder dan zorg in natura?

Soms is de zorg die u uitkiest duurder dan zorg in natura. De gemeente kan een pgb dan niet weigeren. De gemeente moet minimaal het bedrag geven dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u zelf.

Trekkingsrecht en rekeningen

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De SVB ontvangt uw budget en beheert deze. U dient de rekeningen in bij de SVB. De Sociale Verzekeringsbank betaalt daarna de zorgverlener. Dit heet het trekkingsrecht. Dit recht geldt voor alle pgb’s, behalve voor het pgb van de zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor een pgb betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet uit het pgb betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente geeft de kosten van uw pgb aan het CAK door. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening.


Pgb vanuit de zorgverzekeringswet

Wilt u zelf bepalen wie u of uw kind verzorgt? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest uzelf een hulpverlener uit. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zorg inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom heet het meestal een Zvw-budget of een pgb verpleging en verzorging (pgb vv). Uw zorgverzekeraar betaalt dit budget.

Welke zorg kan u krijgen?

Met een Zvw-budget kunt u deze zorg inkopen:

 • Wijkverpleging voor jeugd of voor volwassenen. Wijkverpleging bestaat uit persoonlijke verzorging en/ of verpleging thuis;
 • Intensieve kindzorg (IKZ) die de zorgverzekering vergoedt. IKZ bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Wilt u zorg regelen met een pgb die niet in de lijst hierboven staat? Dan heeft u mogelijk recht op een pgb via uw gemeente of via een zorgkantoor.

Waar vindt u een zorgkantoor?

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Er zijn 32 zorgkantoren in Nederland. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.

U vindt de gegevens van het zorgkantoor in uw regio op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Voorwaarden voor een pgb vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW)

U of uw kind ontvangt een pgb vanuit de zorgverzekeringswet als u:

 • een indicatie heeft van een wijkverpleegkundige. Voor IKZ ontvangt uw kind deze van een kinderverpleegkundige.
 • zorg nodig heeft op wisselende of ongebruikelijke tijden
 • zorg nodig heeft op verschillende plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, op school, op het werk of op andere locaties.
 • de zorg moeilijk vooraf kunt inplannen. Bijvoorbeeld als de hulp alleen op afroep nodig is.
 • zorg nodig heeft die 24 uur per dag beschikbaar of oproepbaar moet zijn.
 • vaste zorgverleners nodig heeft vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Daarnaast moet u zelfstandig of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger:

 • Een budgetplan kunnen maken.
 • Het pgb kunnen beheren. Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, de zorg inplannen, de zorgverleners aansturen, enzovoort.

Hoe vraagt u een pgb aan?

U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld. Uw zorgverzekeraar kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De bedoeling is dat u een bewuste keuze maakt. De zorgverzekeraar besluit vervolgens of een pgb bij u past.

Uw zorgverzekeraar moet u tijdig laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd. Duurt dit naar uw mening te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dan kunt u vragen of uw zorgverzekeraar tijdelijk zorg in natura kan regelen.

Hoeveel geld krijgt u met een pgb?

De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft en hoe vaak. Op basis van dit advies (de indicatie) bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van uw pgb.

Een pgb kent geen vaste tarieven of bedragen. De zorgverzekeraars bepalen deze tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van zorgverzekeraars. U kunt de tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Hoe betaalt u een zorgverlener met een pgb?

Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort. Uw zorgverzekeraar geeft hier meer informatie over.

Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet voeren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig; u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage

Voor wijkverpleging of intensieve kindzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening met openstaande betalingen

De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande vorderingen. Een openstaande vordering is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld de verzekeringspremie zijn of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Als uw verzekeraar een openstaande vordering wil verrekenen, krijgt u misschien minder budget.


Zelf hulp inkopen met een PGB

Het voordeel van een pgb is dat je zelf je hulpverleners uitkiest en zelf afspraken maakt over de hulp. Je bent daardoor niet afhankelijk van het standaard aanbod van een zorginstelling. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. Je moet verantwoorde zorg inkopen die daadwerkelijk bijdraagt aan het zelfstandig leven of aan herstel.

Is het pgb een recht

Ja, als je voldoet aan de voorwaarden, heb je het recht om te kiezen voor een pgb.

Stappenplan

Je hebt eerst een indicatie of beschikking nodig voor begeleiding, dagopvang, persoonlijke verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (WLZ).

Vervolgens ben je vrij om te kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een pgb. Als je kiest voor een pgb moet je uitleggen waarom zorg in natura voor jou niet geschikt is en hoe het pgb bijdraagt aan je zelfredzaamheid. Bij jou zal het vaak gaan om een van deze argumenten:

 • Je hebt één of meerdere vaste begeleiders nodig.
 • Je hebt hulp nodig op wisselende plaatsen of tijden.
 • Je hebt hulp nodig van iemand met gespecialiseerde kennis van jou hulpvraag.

Tot slot moet je voldoen aan de criteria voor het pgb.

Criteria voor een pgb

De criteria staan per wet beschreven op Regelhulp.nl:

Duurder?

Soms is zelf ingekochte ondersteuning duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente kan je dan alleen het bedrag geven dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaal je dan zelf.

Wil je bijvoorbeeld begeleiding voor 61,50,- per uur inkopen terwijl de gemeente dezelfde begeleiding in natura beschikbaar heeft voor 40- per uur? Dan kan de gemeente het pgb vaststellen op basis van 40,- per uur. Het tariefverschil mag echter geen reden zijn om je hele pgb te weigeren waardoor je zorg in natura moet afnemen.

Is je pgb-aanvraag afgewezen?

Er zijn signalen dat sommige gemeenten en zorgkantoren veel pgb-aanvragen afwijzen. Dat gebeurt niet altijd om de juiste redenen. Het is daarom belangrijk om te weten wat de regels zijn voor het toekennen van een pgb.

Een pgb mag alleen geweigerd of ingetrokken worden als:

 • Je het budget niet kunt beheren
 • Je geen veilige en doelmatige zorg inkoopt
 • Je niet kunt uitleggen waarom een pgb in jouw situatie beter is dan zorg in natura
 • Je onjuiste gegevens over je situatie hebt aangeleverd
 • Je het pgb gebruikt voor een ander doel dan zorg of ondersteuning inkopen

Gemeenten of zorgverzekeraars mogen je pgb-aanvraag NIET afwijzen met het argument dat er ook zorg in natura beschikbaar is.

Hulp inschakelen

Als je gemeente of zorgverzekeraar zegt dat een pgb niet mogelijk is, kun je contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner (de gemeente of zorgverzekeraar moet die beschikbaar stellen). Je kunt ook contact opnemen met het Meldpunt Juiste Loket(externe link).

Bezwaar maken

Als je gemeente of zorgverzekeraar je aanvraag afwijst, kun je bezwaar maken tegen die beslissing:

YOUNGER AT HEART BEGELEIDT JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN UIT DEVENTER, ARNHEM, DIEREN, APELDOORN, ZUTPHEN, VOORST, BRONCKHORST, BRUMMEN, LOCHEM, DOETINCHEM & NIEMANDSLAND.