Voor wie?
Younger at heart richt zich op jongeren die verhoogd risico lopen op maatschappelijk uitvallen. Jongeren die zonder interventie een belasting gaan vormen voor zichzelf, anderen en/of de maatschappij. Deze belasting is zowel uit te drukken op gebied van welzijn als ook op financieel gebied. De oorzaak kan van zeer diverse oorsprong zijn. Soms is er sprake van een onstabiele of onveilige leef- en opvoedsituatie. Soms is de aantrekkingskracht van de peergroup dusdanig hoog dat thuis hier niet mee kan wedijveren. Younger at heart beperkt zich met haar inzet tot deze jongeren en de jongeren die direct door hen negatief beïnvloed worden. Het gemeenschappelijke kenmerk van al deze jongeren is dat zij meer als gemiddeld de straat en hun vrienden de voorkeur geven boven het gezelschap van het eigen gezin. Direct gevolg hiervan is dat opvoeders onvoldoende in staat zijn of worden gesteld op te voeden.

Wat kunt u van ons verwachten ?

U kunt van Younger at heart verwachten dat zij op de hoogte is van maatschappelijke en lokale tendensen die een risico vormen voor de ontwikkeling van specifieke jeugdculturen of risico´s voor jongeren in het algemeen. U kunt van ons verwachten dat wij deze `verhoogd risico jongeren` actief bezoeken, zo nodig interventie plegen of doorverwijzing naar het reguliere aanbod van zorg- of hulpverlening.

Signaleren
Younger at heart heeft als opdracht vroegtijdig problemen te signaleren onder jongeren die zich ophouden op straat. Wanneer kinderen of jongeren ´s avonds veelvuldig op straat hangen kan dat een signaal zijn. Een signaal dat ze het ouderlijk toezicht ontlopen of thuis niet gewenst zijn. Vroege signalen zijn ook schoolverzuim, grensoverschrijdend gedrag, vandalisme of middelengebruik (alcohol en/of drugs). Het signaleren van mogelijke risico´s gebeurt door ons op straat, de politie, wijkbewoners, sportverenigingen, scholen.

Wat kunt u van ons verwachten ?

Younger at heart bezoekt actief bekende groepen jongeren en maakt contact met nieuwe groepen jongeren op straat.  Younger at heart onderhoud actief contact met de wijkagenten, buurtbewoners, scholen en verenigingen. U kunt van ons een professionele houding verwachten als het gaat om  signaleren van risico´s en een gevolg geven daaraan. U kunt van Younger at heart verwachten dat de oorzaken van afwijkend of grensoverschrijdend gedrag achterhaald worden en toekomstige risico´s of problemen zo goed mogelijk bestreden worden. Dat kan door interventie van Younger at heart of middels doorverwijzing en inzet van partners als het maatschappelijk werk, GGZ, de verslavingszorg, de schuldhulpverlening of jeugdhulpverlening.

Preventie.
Onderwerpen die risico´s vormen voor de ontwikkeling van jongeren komen altijd aan de orde tijdens de contactmomenten met Younger at heart. Als jongeren issues als alcohol, drugs, racisme of geweld niet zelf aandragen dan doet Younger at heart dat wel. Maar ook gevoelige onderwerpen. Zaken die bijvoorbeeld binnen het eigen gezin spelen moeten bespreekbaar gemaakt worden. Het vroegtijdig actief contact leggen met jongeren en deze uitbouwen tot een vertrouwensband is daarom essentieel bij een preventief beleid.

Onder preventieve inzet verstaan wij voorlichting en advies geven aan jongeren. Onderwerpen als drugs, (huiselijk) geweld, pesten en schoolverzuim worden in de groep of individueel besproken. Onder preventie verstaan wij ook dat jongeren worden aangesproken op hun gedrag wanneer dit gedrag kan leiden tot problemen voor henzelf of anderen.

Wat kunt u van ons verwachten ?

U kunt van ons een gedegen expertise verwachten over actuele risico´s voor jongeren. Een actieve houding als het gaat om het tijdig bespreekbaar maken van deze risico´s. Jongeren worden aangesproken op hun gedrag en de mogelijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt uiteraard tijd geïnvesteerd in de relatie tussen de jeugd en hun directe omgeving. Het stimuleren van een wederzijds begrip tussen jong en oud is ook een preventieve en duurzame investering.

Onderzoek en advies
Younger at heart verricht kwalitatief en objectief onderzoek op het gebied van jongerenwerk, straathoekwerk of straatcoaching. Afhankelijk van de situatie en uw vraag zetten wij diverse instrumenten en methodieken in zoals bijvoorbeeld een behoefte-inventarisatie onder overlastgevende groepen en toetsing van beleidskaders en de praktische uitvoering.

Hulp of hulpverlening ?
Doorverwijzen naar geïndiceerde zorg of hulpverlening is soms onvermijdelijk. Maar beter is het om problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen voordat zij uitgroeien tot een geïndiceerde dure hulpvraag. Vroegtijdig en laagdrempelig helpen in een vroeg stadium is effectiever en goedkoper. Bij voorkeur door mensen uit de vertrouwde kring van mensen (familie, vrienden, buurtbewoners). Pas wanneer het probleem door de eigen vertrouwde kring niet opgelost kan worden dan kan er hulp ingeschakeld worden en eventueel doorverwezen worden naar de reguliere hulpverlening. De bestaande netwerkbijeenkomsten en en reguliere overleggen binnen de gemeente en het CJG bieden de mogelijkheid om te komen tot inventieve interventies waarbij dure en intensieve hulpverlening kan worden voorkomen.

Younger at heart stimuleert groei en onafhankelijk. Daar waar jongeren elkaar kunnen helpen of van elkaar kunnen leren stimuleren wij dat. Jong volwassenen met een (potentiële) voorbeeldfunctie worden gestimuleerd zich in te zetten ten behoeve van de jongeren. Jongeren of jong volwassenen met een bewogen leven worden ingezet om hun ervaringen te delen, deze vrijwilligers dragen bij in de uitvoering van het jongerenwerk.

Wat kunt u van ons verwachten ?

Een actieve samenwerking met partners in de zorg en hulpverlening en de gemeente als opdrachtgever en regisseur. Een actieve bijdrage aan het vroegtijdig helpen vinden van probleemoplossingen in de vertrouwde kring van jongeren (eigen kracht). U kunt van ons verwachten dat wij ons inzetten om begrip en gemeenschapszin onder jongeren en hun omgeving stimuleren.

Succes!
Het succes van onze aanpak is de combinatie van hulpverlening, ambulant jongerenwerk en nauwe aansluiting op de behoeften van de doelgroep. Zij voeden ons met knowhow, nieuwe inzichten en hun ongezouten mening. We lopen niet achter de feiten aan of vervallen in wollige beloften. Wij werken efficiënt en zijn daarom goedkoper. Wilt u resultaat? Neemt u dan contact met ons op.